CDA kiest voor versneld bouwen!

Op 11 februari heeft Jan van Rooijen de volgende brief gestuurd aan het college om aan te dringen op versneld bouwen.

Geacht college,

Tijdens de behandeling in de Commissie Ruimte d.d. 9-FEB-22 van agendapunt 7 (Monitor fysiek domein 2021) hebben we onze zorgen uitgesproken over het tempo van de woningbouw in onze gemeente. Het lukt ons kennelijk niet om meer woningen te bouwen dan gemiddeld jaarlijks in de periode 2015-2019. Terwijl de woningnood en vraag naar woningen nog nooit zo groot is geweest. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor de positie van jonge inwoners en starters op de woningmarkt.

Momenteel wordt landelijk gesproken over een plan waarin bij nieuwbouwprojecten voorrang gegeven mag worden aan bewoners uit eigen stad of dorp. Tot op heden is dit voor bijna alle gemeenten nog niet toegestaan. Veel starters in onze dorpen zouden zich heel graag (weer) in onze gemeente willen vestigen, maar vissen echter ‘achter het net’ door de enorme concurrentie en het competitieve karakter van de huidige (regionale) woningmarkt. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld in Nieuwerbrug gezien dat er bij de ontwikkeling van de inbreilocaties Francken en Millenaar/Van Schaik op een weinig bij het dorp betrokken wijze met de verkoopprijzen is gehandeld, waardoor de jonge Nieuwerbruggers wederom met lege handen blijven staan.

Het CDA is zich bewust van de complexiteit waar de woningbouwmarkt mee te maken heeft en van een dergelijke voorrangsmaatregel. Voor het sociaal en economisch aantrekkelijk houden van de gemeente vinden wij het echter van groot belang dat juist jongeren en starters kans hebben zich hier te vestigen. Verschillende gemeenten hebben reeds positief gereageerd op het plan.

Tegen die achtergrond hebben wij de volgende vragen:

  • Welke mogelijkheden ziet het college om het tempo van woningbouwprojecten op te voeren?
  • Is het college het met ons eens dat alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om het jongeren en starters te vergemakkelijken zich toch in deze gemeente te kunnen vestigen?
  • Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven landelijke ontwikkelingen inzake de voorrangsregeling?
  • Ziet het college deze ontwikkelingen wel of niet als kansrijk en waarom?

De voorrang voor eigen inwoners zou – volgens het plan – gelden voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, tevens in 2022 de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie. Maximaal 30 procent van de woningen mag dan via deze voorrangsregeling worden toegewezen.

  • Welke mogelijkheden heeft de gemeente nu om te bespoedigen dat bewoners uit eigen dorp zich hier kunnen vestigen? Op welke manier worden deze nu toegepast?
  • Hoe staat het college tegenover de invulling van de voorrangsregel en kan het percentage van 30 procent verhoogd worden?

Volgens het plan mag een gemeente behalve aan eigen inwoners ook voorrang geven aan mensen die er nog niet wonen, maar die wel een economische binding met de plaats hebben. Mensen met een minder dikke portemonnee zouden hiervan kunnen profiteren.

  • Ziet het college kans deze groep woningzoekenden in de regeling mee te nemen?

Het voorstel ligt nu landelijk voor ter consultatie. Ook is duidelijk dat het aan de gemeente zelf is om de regels in te vullen.

  • Is het college bereid voorbereidende maatregelen te treffen zodat implementatie straks snel kan gaan?

Met dank voor de beantwoording en een vriendelijke groet,

Jan van Rooijen,
CDA Bodegraven-Reeuwijk"

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022