#DORPSTROTS
Wat hebben we bereikt?

wat hebben we bereikt in 2018-2022

Wat hebben we bereikt op het gebied van FIETSVEILIGHEID

Zes jaar geleden heeft het CDA Bodegraven-Reeuwijk een lijst opgesteld met de grootste fietsknelpunten. Deze is toen overhandigd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elke gelegenheid die zich vervolgens heeft voorgedaan is door de CDA-fractie aangegrepen om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid. Met trots kijken we terug op het resultaat van de afgelopen jaren waarin veel van deze knelpunten zijn aangepakt, waaronder:

  1. Het fietspad langs de Burgemeester Kremerweg is opgeknapt;
  2. Opknappen van de Buitenkerk;
  3. Nieuwe stoplichten bij kruising Goudseweg - Vrije Nesse, met sneller groen voor fietsers als het regent;
  4. Voorrang voor fietsers langs de Broekveldselaan;
  5. Opknappen Oud Bodegraafseweg en spoorwegovergang;
  6. Herinrichten van het Treebord met mooi vrijliggend fietspad;
  7. Bij de planvorming voor Raadhuisweg - Zoutmansweg heeft het CDA met succes gestreden voor het behoud van het vrijliggende pad;
  8. Een verkeersveilige inrichting van de Korte Waarder en de Weijpoort
Wat hebben we bereikt op het gebied van PERSPECTIEF

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk wil haar inwoners en ondernemers perspectief bieden. Daarvoor wil het CDA niet alleen naar de korte termijn kijken, maar altijd verder vooruit kijken. Perspectief bieden betekent ook een overheid die haar inwoners verder helpt, bijvoorbeeld met goede voorzieningen en een betere bereikbaarheid. Met trots kijken we terug op de volgende resultaten:

 1. Het CDA heeft gezorgd voor een ‘plattelandsmanager’, om de belangen van de agrariërs beter te behartigen binnen de gemeente;
 2. We hebben het ondernemersfonds gesteund, maar ook aangepast waardoor ook agrariërs profijt hebben van het fonds;
 3. De brandweerkazerne Bodegraven is herbouwd op een centralere locatie, waardoor de aanrijtijden verkort zijn;
 4. Het CDA heeft de Verhuis- en Gevelsubsidies in het centrum van Bodegraven gesteund, waardoor de leegstand is teruggedrongen en de uitstraling is verbeterd;
 5. Het centrum van Bodegraven is opgeknapt en aantrekkelijke gemaakt voor ondernemers en bezoekers;
 6. Het is planologisch mogelijk gemaakt dat Loetje naar Reeuwijk komt;
 7. De lasten voor inwoners zijn ten opzichte van de inflatiecorrectie nauwelijks gestegen;
 8. Er is een nieuw schoolgebouw voor de Verhoeff Rollmanschool;
 9. Reeuwijk-Dorp heeft glasvezel;
 10. De trein rijdt 4x per uur in de spits 
Wat hebben we bereikt op het gebied van SPORT

In 2017 lag de sport stil en was er veel onvrede bij de sportverenigingen over het functioneren van de gemeente. Het CDA Bodegraven-Reeuwijk heeft dit onderwerp opgepakt en heeft onder leiding van CDA-wethouder Dirk Jan Knol de volgende resultaten bereikt:

 1. De afspraken tussen sportverenigingen in Bodegraven en Reeuwijk zijn gelijkgetrokken. Sinds de fusie tussen de vormalige gemeentes Bodegraven en Reeuwijk moest er een nieuw beleid komen dat voor alle verenigingen gelijk is;
 2. Nieuwe onderhoudsafspraken met de buitensportverenigingen;
 3. Er is één organisatie, Sport & Welzijn Bodegraven-Reeuwijk, verantwoordelijk voor al het onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties;
 4. Het gemeentelijk sportakkoord is getekend samen met de sportverenigingen;
 5. We hebben het gemeentelijk preventieakkoord gesloten met verenigingen en maatschappelijke en gezondheidsorganisaties;
 6. Er zijn 6 nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd voor:
  • Korfbalvereniging Vriendenschaar
  • Hockey Club HCBR (2 velden, waarvan 1 waterveld)
  • Voetbalvereniging WDS
  • Voetbalvereniging RVC
  • Voetbalvereniging CVC
  • Voetbalvereniging ESTO
 7. De voorbereidingen zijn getroffen om een derde kunstgrasveld voor ESTO te realiseren en het hockeyveld naar VV Bodegraven te verplaatsen in 2022;
 8. De atletiekbaan in Reeuwijk-Brug is gerenoveerd;
 9. Het zwembad in Bodegraven is vernieuwd;
 10. Dankzij heel veel gepassioneerde vrijwilligers is De Fuut in Reeuwijk in stand gehouden;
 11. Er is onderzoek gedaan naar beter beweegonderwijs op school. Wij willen ons nu gaan inzetten voor meer vakleerkrachten;
 12. Sinds 1 januari 2022 zijn we een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht).
Wat hebben we bereikt op het gebied van WOONOMGEVING

Vooruitkijkend op de toenemende druk op de woningmarkt, maakte CDA Bodegraven-Reeuwijk in 2012 een woonvisie. Het speerpunt uit de woonvisie is om woningen in alle dorpen te bouwen, maar wel passend bij de behoefte en omvang van het betreffende dorp. Met de CDA woonvisie als belangrijk richtsnoer heeft de gemeente een woonvisie 2021-2025 opgesteld dat unaniem aangenomen is door de gemeenteraad. Hieronder een overzicht met behaalde resultaten:

 1. De volgende woningbouwprojecten zijn de afgelopen vier jaar gestart en of afgerond:
  • Reesvelt in Reeuwijk-Dorp
  • Start van de renovatie van de Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug
  • Oude Tol in Reeuwijk-Brug
  • Voor de Brug in Driebruggen
  • Maximalocaties in Waarder
  • Wijde Wiericke en Franckenlocatie in Nieuwerbrug
  • Weideveld in Bodegraven
  • Molenzicht in Bodegraven
  • Oudenhuys bij Rijngaarde (senioren appartementen voor ouderen met zorgindicatie) in Bodegraven
  • Sociale en middeldure huur Appartementen Willem de Zwijgerstraat (Bodegraven)
 2. Het percentage sociale huurwoningen is de afgelopen vier jaar gestegen van 16% naar 20%;
 3. Woningen in het segment middel dure huur waren tot 2018 nauwelijks gerealiseerd (1% van het programma). In periode 2018-2022 is er 10% dure huur gerealiseerd;
 4. Er zijn betaalbare koopwoningen onder de 250.000 euro gerealiseerd;
 5. De doelstelling van het rijk om de aan onze gemeente toegewezen statushouders tijdig van een woning te voorzien is gerealiseerd.

... Denk hierbij aan laarzenpaden en plekken om van auto op fiets over te stappen (Park&Bike)

... in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

Zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.