FIETSVEILIGHEID

Je inzetten voor veilig verkeer, wie kan daar op tegen zijn? Wij vragen al enkele jaren aandacht voor de meest kwetsbare weggebruikers: fietsers. Op verschillende plekken in onze dorpen komen zij er bekaaid vanaf met gevaarlijke oversteekplaatsen en onduidelijke verkeerssituaties. Denk aan een fietstunnel onder de kluifrotonde, de oversteek bij de Nieuwdorperweg/Reeuwijkse Randweg in Reeuwijk en de oversteek bij de Groene Kruislaan/Groendijck in Driebruggen. Het is tijd om deze knelpunten zo snel mogelijk aan te pakken. 

We kunnen ook voorkomen dat wegen gevaarlijk worden door slim vooruit te denken. Bijvoorbeeld door met agrariërs te kijken naar vrijwillige ruilverkaveling. Dat geeft minder agrarisch verkeer en is dus veiliger voor fietser én agrariër. 

Ook betekent vooruitdenken dat sommige wegen geen uitvalsweg of randweg moeten worden, zoals de Baarsjeskade bij Reeuwijk-Dorp. En wegen die wél uitvalsweg zijn, dienen zo veel mogelijk losliggende fietspaden te hebben. Ten slotte betekenen dorpscentra voor ons ook fietscentra: genoeg ruimte voor rijden en stallen. Bij alle bovenstaande blijven we een beroep doen op alle fietsers: gebruik de ruimte die je krijgt verstandig en houd rekening met auto’s, OV en voetgangers.

Naast de huidige situaties met hun huidige problemen, is het ook zeer belangrijk om vooruit te kijken, vooral als het gaat om het prachtige plassengebied in en om Reeuwijk. Onze inwoners wonen er graag en bezoekers komen er graag. Niet verwonderlijk gezien de rust, de ruimte en de unieke natuur. Voor ons gaan wonen, recreëren en natuur beheren dan ook hand in hand. Woningbouw staan we mondjesmaat toe om ontwikkeling van het gebied te bevorderen en natuur te beschermen. Recreatie krijgt de ruimte, maar tegelijk willen we meer stiltegebieden om de natuur de natuur te laten.

lees meer
Lees minder

 DOELEN PER DORP

Bodegraven
 • Fietstunnel onder de Kluifrotonde. Fietsers moeten hier de op- en afrit van de N11 veilig kunnen oversteken. Deze tunnel willen wij in 2024 gerealiseerd hebben.
 • Aanleg fietspad op de noordzijde tussen bocht Burgemeester Kremerweg en de rotonde richting Broekveldselaan.
 • Fietsers moeten op dit moment zowel bij de rotonde als bij vlak na de bocht naar de Burgemeester Kremerweg oversteken. Graag zouden we onderzoeken of het mogelijk is een fietspad aan te leggen aan de Rijn-zijde van de weg. Op deze manier hoeven fietsers de weg niet meer over te steken.
 • Realisatie paralelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Doortrekken van parallelweg langs de A12 van Woerden via Nieuwerbrug naar bedrijventerrein Groote Wetering. Hiermee wordt het spitsverkeer van en naar Nieuwerburg teruggedrongen.
Reeuwijk-Dorp
 • Géén ontsluiting van Reeuwijk-Dorp via de Baarjeskade.
 • Het opknappen van de Kerkweg en verbreden van het fietspad heeft prioriteit.
 • Nieuwdorperweg tussen Randweg en Reeuwijk-Dorp wordt 30-km zone.
Reeuwijk-Brug

Oversteek Nieuwdorperweg / Reeuwijkse Randweg moet veiliger. Deze oversteek zit vlak na de bocht en de tunnel in de Randweg, waarmee de A12 gekruist wordt. Voor een veilige oversteek moeten er maatregelen getroffen worden om de snelheid uit het verkeer te halen.
Behoud vrijliggend pad langs Raadhuisweg & Zoutmansweg. 
Veiliger maken van de oversteekplaatsen voor fietsers op de Reeuwijke Randweg tbv Oud Reeuwijkseweg en het Bruggenpad.
Snelheidsbeperking aanbrengen op de Oud Reeuwijkseweg.
Ratelaar afsluiten voor autoverkeer

Waarder
 • Bocht voor tunnel, Molendijk vanuit het dorp richting A12, overzichtelijk maken.
 • Herinrichting van de Molendijk/Dorp. De weginrichting is op dit moment niet optimaal en niet overal even veilig. In die bocht gaan veel autos over het fietspad en is de bocht onoverzichtelijk. Bij definitieve herinrichting van het dorp dit probleem integraal oplossen.
Nieuwerbrug
 • Realisatie paralelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Doortrekken van parallelweg langs de A12 van Woerden via Nieuwerbrug naar bedrijventerrein Groote Wetering. Hiermee wordt het spitsverkeer van en naar Nieuwerburg teruggedrongen.
 • Veilige oversteek van de Weijpoort voor fietsers naar VV de Rijnstreek
 • Herinrichting Weijpoort ter hoogte van de nieuwbouwlocatie Weypoortse Reede.
 • Herinrichten & onderhoud Weijpoort binnen de bebouwde kom. Aansluitend op de inrichting in het dorp, met extra aandacht voor parkeren en fietsveiligheid.
 • Behoud van verkeerslicht voor fietsers en voetgangers op Weijland (N458)
 • Behouden van en onderhoud plegen aan het jaagpad langs De Oude Rijn als fiets- en voetpad.
Driebruggen
 • Kruispunt Groene Kruislaan / Groendijck veilig maken. Met de bouw van de wijk Voor de Brug, is er een nieuwe wijk ontstaan. Deze wijk wordt via de Groene Kruislaan ontsloten op de Groendijck. Voor een veilige oversteek van de Groendijck zijn maatregelen nodig.
 • Realiseren van een veilige oversteekplaats op de Groendijck (thv huisnummer 57) richting westeinde. 
 • Project Kerkweg  afronden zodat de toegangsweg veilig en toegankelijk is.

De Meije

Meer uitwijkplaatsen voor het passeren. Ten behoeve van de veiligheid van fietsers en voor agrarisch verkeer willen we meer
passeerstroken op smalle wegen. Om verkeersbewegingen in de buitengebieden te beperken, is een vrijwillige ruilverkaveling een goed idee;
We houden het poldergebied ten noorden van Bodegraven niet doorkruisbaar en leggen er geen fietspaden of wegen aan.

Sluipwijk
 • Kwaliteit van de bermen en belijning op de weg verbeteren. 

GEREALISEERDE DOELEN in 2018-2022.

Zes jaar geleden heeft CDA Bodegraven-Reeuwijk de grootste fietsknelpunten geïnventariseerd en overhandigd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elke gelegenheid die zich vervolgens heeft voorgedaan, hebben we als CDA-fractie aangegrepen om aandacht te vragen voor de fietsveiligheid. Met trots kijken we terug op het resultaat van de afgelopen jaren waarin veel van deze knelpunten zijn aangepakt, waaronder;

1.  Het fietspad langs de Burgemeester Kremerweg is opgeknapt.
2.  Opknappen van de Buitenkerk
3.  Nieuwe stoplichten bij kruising Goudseweg - Vrije Nesse, met sneller groen voor fietsers als het regent.
4.  Voorrang voor fietsers langs de Broekveldselaan.
5.  Opknappen Oud Bodegraafseweg en spoorwegovergang.
6. Herinrichten van het Treebord met mooi vrijliggend fietspad.
7. Bij de planvorming voor Raadhuisweg - Zoutmansweg heeft het CDA met succes gestreden voor het behoud van het vrijliggende pad.
8.  Een verkeersveilige inrichting van de Korte Waarder en de Weijpoort.
Zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.